Lavenue Crown đã chính thức bắt đầu công tác thi công tại công trường và cuối năm 2012. Tổng tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào vận hành vào cuối năm 2018.